Bести

1. 8. 2019 S&P повторно додели висок кредитен рејтинг »A«, со стабилна среднорочна прогноза
Триглав оценет како групација со моќна капитална основа  и стабилно, профитабилно работење   Агенцијата за кредитен рејтинг, S&P Global Ratings, на 31-ви јули, 2019 година, на групацијата Триглав и на нејзината матична компанија, Заваровалница ...  повеќе >>
29. 5. 2019 За исплата на дивиденда 56,8 милиони евра, односно 2,50 евра бруто по акција
Групацијата Триглав продолжува со активностите за развој и раст согласно зацртаната стратегија   На 44 - то собрание на акционери на Заваровалница Триглав акционерите ги поддржаа сите предлози на Управата и Надзорниот одбор на друштвото. За дивид...  повеќе >>
28. 5. 2019 Денови на финансиска писменост 29-31 мај 2019 година
Почитувани граѓани, во периодот од 29 - 31 мај 2019 година посетете ги финансиските институции и проширете ги своите знаења од областа на финансиите. ...  повеќе >>
15. 5. 2019 Групацијата Триглав на тримесечје ја потврдува најавата за планираната годишна добивка
Триглав Осигурување Скопjе во првиот квартал работeше добро  во својата основна дејност    Во првите три месеци од 2019-та година Групацијата Триглав фактурираше 317 милиони евра бруто консолидирана премија, што е 8% повеќе во споредба со истио...  повеќе >>
3. 5. 2019 Повик за свикување на редовно годишно собрание на Заваровалница Триглав
Предложена дивиденда за акционерите за 2018-та година во висина од 2,50 ЕВРА бруто по акција   Управата на Заваровалница Триглав во согласност со финансискиот календар го свикува 44-то собрание на друштвото, кое ќе се одржи на ден 28.05.2019 годи...  повеќе >>
26. 4. 2019 Избрани претставници на вработените во Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав
На состанокот одржан на 25-ти април, 2019 година, Советот на работници на Заваровалница Триглав д.д. назначи претставници на вработените за членови на Надзорниот одбор, поради истекот на мандатот на постојните членови, претставници на вработените. Пе...  повеќе >>
25. 4. 2019 Друштвото за управување АЛТА Склади стана член на Групација Триглав
Групациjата Триглав со зајакната положба меѓу словенечките управувачи со имот   На ден 24.4.2019г. друштвото за управување со средства Триглав склади, член на Групацијата Триглав, стана сопственик на друштвото за управување АЛТА Склади. Договорот...  повеќе >>
11. 4. 2019 Претходни активности поврзани со евентуално издавање на субординирана обврзница
Заваровалница Триглав информативно соопштува дека ја разгледува можноста за издавање на нова субординирана обврзница, со која што би се заменила постоечката субординирана обврзница, која што доспева во 2020 година. Станува збор за редовни активности ...  повеќе >>
29. 3. 2019 Добро работење во 2018 година, предлог за дивиденда 2,50 евра
Триглав влегува на македонскиот пазар на дополнително пензиско осигурување   Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав на седницата одржана на 28. 3. 2019г. го потврди ревидираниот годишен извештај на Групацијата Триглав и на матичното друштво за...  повеќе >>
12. 2. 2019 Започна постапката за основање на пензиско осигурување во Македонија
Заваровалница Триглав известува, дека достави барање за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови до македонската агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС). Намерата за ширење ...  повеќе >>