Дополнително осигурување за тешки болести и повреди

Болестите се непредвидливиот дел од животот, некои поминуваат брзо, но некои се тешки, болни и спори. Во случај на тешка болест, обезбедете си финансиска поткрепа која ќе ви го олесни лекувањето и закрепнувањето.

 


 

Дополнителното осигурување за тешки болести и повреди може да се приклучи како дополнително осигурување кон основното осигурување на живот и ги покрива последиците од прво појавување на некоја од тешките болести и повреди, дефинирани во Посебните услови за Дополнително осигурување за тешки болести и повреди.
 

Обемот на покритие зависи од избраниот пакет за ова дополнително осигурување.
 

Дополнителното осигурување за тешки болести и повреди нуди два пакети, кои се разликуваат според обемот на покритие и тоа:

 

- Основен пакет кој вклучува покритие за 4 тешки болести:

-  срцев инфаркт,

-  рак,

-  мозочен удар и

-  откажување на бубрезите.

 

- Проширен пакет кој вклучува:

- покритие за 23 тешки болести и повреди на осигуреникот,

- покритие за 20 тешки болести и повреди на децата на осигуреникот,

- второ медицинско мислење за осигуреникот.

 

Повеќе информации:

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ТЕШКИ БОЛЕСТИ И ПОВРЕДИ
ПРОШИРЕН ПАКЕТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ТЕШКИ БОЛЕСТИ И ПОВРЕДИ

Корисници на поволностите од овој пакет мораат да бидат здрави, работоспособни лица на возраст од 18 до 55 годишна возраст. Лицата кои се во рамките на овие години, а веќе имаат одредена болест, можат да се осигурат само под посебни услови на зголемени ризици.

КАРЕНЦА

Каренца е период, во кој што осигурувачот нема обврска да надоместува трошоци од осигурувањето, кај ова осигурување важи каренца од шест месеци.

 

При првото појавување на една од 23-те наведени болести и повреди, осигурувачот на осигуреникот му исплаќа осигурена сума по основ на овој пакет. Премијата за исплата на отштета се формира врз основа на траењето на осигурување, полот и возраста и истата се одредува на почетокот на секоја осигурителна година за таа осигурителна година..


КAКО ДА ПОСТАПИТЕ ПРИ ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА ТЕШКА БОЛЕСТ

Откако се дијагностицира некоја од болестите што ги содржи овој пакет, по изминување на минимум 30 дена од дијагностицирањето, случајот се пријавува лично од страна на осигуреникот, во осигурителната компанија. При пријавување, потребно е да се достават следните документи:

  • Лични податоци
  • Број на полиса
  • Здравствена документација од лекарот којшто ја лекува болеста

/наоди, снимки, мислења/

Осигурувачот го задружува правото за барање на дополнителна документација која е потребна за утврдувње на правото за исплата.

ВАЖНО:

Доколку осигуреникот заболел од некоја од осигурените болести поради присуство на ХИВ вирусот се исклучува гаранцијата за исплата на отшета.

Лажни податоци ја исклучуваат гаранцијата за исплата на отштета.

Ова осигурување е лично и не е можно пренесување на друго лице.

 

За дополнителени прашања обратете се на телефонскиот број 02 51 02 201 или на е-адресата info@triglavzivot.mk