Седиште: Бул. 8-ми Септември бр.18, кат 2, Скопје
Даночен број: 4080017568947
Матичен број: 7233825
Основен капитал: EUR 7.000.000,00
Генерален директор: Христина Џамбазовска Анастасов
Веб страна: www.triglavzivot.mk
Е-адреса: info@triglavzivot.mk
Година на упис во Трговски регистар, во рамките на Централен регистар на РМ 25.08.2017
Дејност на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје во согласност со валидната стандардна класификација на дејности 65.11 – осигурување на живот
Дејност на Групацијата Триглав Осигурување и реосигурување, Управување со инвестициски фондови и финансиски имот
Жиро сметки на друштвото Комерцијална банка АД мкд   300000004132818
НЛ Банка мкд   210072338250109
Халк Банка мкд   270072338250116
Стопанска банка АД мкд   200003250076075
Уни Банка мкд   240010109556048

ТТК Банка -290100000211215

Стопанска банка Битола-500-0000013687-94

Силк Банка-280-1001075830-52

Прокредит Банка-380177889700111

Капитал Банка-330-3018212301-69Комерцијална банка АД
EUR,USD,GBP
270100343107
IBAN - MK07300701003431051
SWIFT - KOBSMK2X

Триглав Осигурување Живот има дозвола за извршување на осигурителна дејност од страна на Агенција за супервизија на осигурување (АСО). За пристап до веб страната на АСО, кликнете овде.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје се води според Кодекс на Групацијата Триглав, во којшто се претставуваат темелните вредности и начела на работење, законско и етичко достигнување на деловните цели, стратешки насоки и предности во однос на конкуренцијата, со почитување на начела и стандарди за чесно и транспарентно работење.