Листа на услови за осигурување

Ви препорачуваме да користите Adobe Acrobat Reader за прегледување на PDF документи

УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Архива на услови за осигурување
ДОКУМЕНТИ ТИП ГОЛЕМИНА
03-2021 Општи услови за ризико осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 145 KB
04-2024-Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот поврзано со удели во инвестиц.фондови 251 KB
04-2024-Општи услови за осигурување на живот со штедење повразно со удели во инвестициски фондови 296 KB
05-2021 Oпшти услови за колективно ризико осигурување на живот во случај на смрт од болест 225 KB
05-2021 Општи услови за инвестициско осигурување на живот 224 KB
05-2021 Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт на корисници на кредит 172 KB
05-2021 Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт на корисници на кредит 208 KB
05-2021 Општи услови за осигурување на живот со штедење 232 KB
05-2021 Посебни услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај склучено кон осигурувањето живот 380 KB
05-2022 Општи услови за осигурување на живот со делумен поврат на премија 222 KB
05-2022 Општи услови за осигурување на живот со штедење повразно со удели во инвестициски фондови 249 KB
10-2017 Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт за корисници на кредит 4,072 KB
10-2017 Општи услови за осигурување на живот со штедење 128 KB
10-2017 Посебни услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај склучено кон осигурувањето на живот 237 KB
10-2019 Општи услови за инвестициското осигурување на живот 160 KB
10-2021 Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот поврзано со удели во инвестициски фондови 214 KB
12-2020 Колективно ризико оссигурување на живот во случај на смрт од болест 521 KB
12-2020 Општи услови за инвестициско осигурување на живот 157 KB
12-2020 Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт на корисници на кредит 95 KB
12-2020 Општи услови за осигурување на живот со штедење 119 KB
12-2022 Општи услови за ризико осигурување во случај на смрт на осигуреникот 159 KB
12-2022-Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт на корисник на кредит 248 KB
12-2022-Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт со делумен поврат на премија 249 KB
12-2022-Општи услови за осигурување на живот со штедење 290 KB
КИД-Документи со клучни информации за инвестициско осигурување на живот
ДОКУМЕНТИ ТИП ГОЛЕМИНА
2022-Q3 Ажуриран КИД-Генерали-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 472 KB
2022-Q3 Ажуриран КИД-Генерали-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 489 KB
2022-Q3 Ажуриран КИД-КБ публикум-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 474 KB
2022-Q3 Ажуриран КИД-КБ публикум-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 486 KB
2022-Q4 Ажуриран КИД-Вега свет-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 226 KB
2022-Q4 Ажуриран КИД-Вега свет-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 238 KB
2022-Q4 Ажуриран КИД-Вега финансии-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 238 KB
2022-Q4 Ажуриран КИД-Генерали-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 209 KB
2022-Q4 Ажуриран КИД-Генерали-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 220 KB
2022-Q4 Ажуриран КИД-КБ публикум-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 210 KB
2022-Q4 Ажуриран КИД-КБ публикум-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 221 KB
2023-Q1 Ажуриран КИД-Вега свет-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 226 KB
2023-Q1 Ажуриран КИД-Вега свет-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 238 KB
2023-Q1 Ажуриран КИД-Вега технологија осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 225 KB
2023-Q1 Ажуриран КИД-Вега технологија-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 237 KB
2023-Q1 Ажуриран КИД-Вега финансии-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 226 KB
2023-Q1 Ажуриран КИД-Вега финансии-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 238 KB
2023-Q1 Ажуриран КИД-Генерали-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 220 KB
2023-Q1 Ажуриран КИД-Генерали-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 231 KB
2023-Q1 Ажуриран КИД-КБ публикум-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 220 KB
2023-Q1 Ажуриран КИД-КБ публикум-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 232 KB
2023-Q2 Ажуриран КИД-Вега свет-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 227 KB
2023-Q2 Ажуриран КИД-Вега свет-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 239 KB
2023-Q2 Ажуриран КИД-Вега технологија-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 226 KB
2023-Q2 Ажуриран КИД-Вега технологија-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 239 KB
2023-Q2 Ажуриран КИД-Вега финансии-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 227 KB
2023-Q2 Ажуриран КИД-Вега финансии-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 239 KB
2023-Q2 Ажуриран КИД-Генерали-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 220 KB
2023-Q2 Ажуриран КИД-Генерали-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 231 KB
2023-Q2 Ажуриран КИД-КБ публикум-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 219 KB
2023-Q2 Ажуриран КИД-КБ публикум-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 230 KB
2023-Q3 Вега Свет Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 2,785 KB
2023-Q3 Вега Свет Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 2,684 KB
2023-Q3 Вега Технологија Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 2,676 KB
2023-Q3 Вега Технологија Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 2,683 KB
2023-Q3 Вега Финансии Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 2,806 KB
2023-Q3 Вега финансии Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 2,702 KB
2023-Q3 Генерали Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 232 KB
2023-Q3 Генерали Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 232 KB
2023-Q3 КБ публикум Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживувањена смрт на осигуреникот 220 KB
2023-Q3 КБ публикум Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 231 KB
2023-Q4 -V2-Вега Свет Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 230 KB
2023-Q4 -V2-Вега Свет Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 245 KB
2023-Q4 -V2-Вега Технологија Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 233 KB
2023-Q4 -V2-Вега Технологија Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 245 KB
2023-Q4 -V2-Вега финансии Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 244 KB
2023-Q4 -V2-Вега финанскии Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 231 KB
2023-Q4 -V2-Генерали Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот (2) 225 KB
2023-Q4 -V2-Генерали Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 238 KB
2023-Q4 -V2-КБ Публикум Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 224 KB
2023-Q4 -V2-КБ Публикум Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 237 KB
2023-Q4 Вега Свет Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 227 KB
2023-Q4 Вега Свет Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 239 KB
2023-Q4 Вега Технологија Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 226 KB
2023-Q4 Вега Технологија Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 239 KB
2023-Q4 Вега финансии Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 238 KB
2023-Q4 Вега финанскии Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 227 KB
2023-Q4 Генерали Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 221 KB
2023-Q4 Генерали Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 232 KB
2023-Q4 КБ Публикум Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 220 KB
2023-Q4 КБ Публикум Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 231 KB
2024-06 КБ Инвест Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 236 KB
2024-06 КБ Инвест Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 220 KB
2024-Q1 Ажуриран КИД-Вега финансии,Вега свет,Вега технологија-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 242 KB
2024-Q1 Ажуриран КИД-Вега финансии,Вега свет,Вега технологија-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 241 KB
2024-Q1 Вега Свет Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 226 KB
2024-Q1 Вега Свет Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 241 KB
2024-Q1 Вега Технологија Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 232 KB
2024-Q1 Вега Технологија Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 244 KB
2024-Q1 Вега финансии Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 243 KB
2024-Q1 Вега финанскии Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 230 KB
2024-Q1 Генерали Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 222 KB
2024-Q1 Генерали Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 236 KB
2024-Q1 КБ Публикум Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 222 KB
2024-Q1 КБ Публикум Ажуриран КИД Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 236 KB
2024-Q2 -Ажуриран КИД -Вега свет-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 241 KB
2024-Q2 -Ажуриран КИД -Вега свет-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 227 KB
2024-Q2 -Ажуриран КИД -Вега технологија-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 232 KB
2024-Q2 -Ажуриран КИД -Вега технологија-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 243 KB
2024-Q2 -Ажуриран КИД -Вега финансии -Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 231 KB
2024-Q2 -Ажуриран КИД -Вега финансии -Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 244 KB
2024-Q2 -Ажуриран КИД -Вега фондови -Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 242 KB
2024-Q2 -Ажуриран КИД -Вега фондови -Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 241 KB
2024-Q2 -Ажуриран КИД -КБ публикум-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 220 KB
2024-Q2 -Ажуриран КИД -КБ публикум-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 234 KB
2024-Q2 -Ажуриран КИД Генерали -Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 223 KB
2024-Q2 -Ажуриран КИД Генерали -Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 236 KB
Ажуриран КИД-Вега свет-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 07.11.2022 2,504 KB
Ажуриран КИД-Вега свет-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 07.11.2022 2,402 KB
Ажуриран КИД-Вега технологија-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 07.11.2022 2,419 KB
Ажуриран КИД-Вега технологија-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 07.11.2022 2,390 KB
Ажуриран КИД-Вега финансии-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 07.11.2022 15,049 KB
Ажуриран КИД-Вега финансии-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 07.11.2022 2,413 KB
Ажуриран КИД-Генерали-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 10.10.2022 209 KB
Ажуриран КИД-Генерали-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 10.10.2022 220 KB
Ажуриран КИД-КБ публикум-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт и доживување на осигуреникот 10.10.2022 209 KB
Ажуриран КИД-КБ публикум-Унит Плус осигурување на живот во случај на смрт на осигуреникот 10.10.2022 221 KB