Групацијата Триглав во Q1 2023

Зголемен обем на работа и помал профит во време на предизвикувачки околности.

Во Q1 2023, Групацијата Триглав ефикасно го зголеми обемот на работа на 484,милиони евра (индекс 109) и оствари 18,милиони евра профит пред оданочување (индекс 63). Овие резултати беа под влијание на предизвикувачките деловни околности дополнети од ефектите на инфлацијата, повисокиот интензитет на оштетени побарувања, понискиот резултат од здравственото осигурување и ефектите на методолошките одлуки во транзицијата кон сметководствените стандарди МСФИ 17 и МСФИ 9. Групацијата, останува финансиски силна, продолжува да ги спроведува своите стратешки развојни активности со изразен фокус на клиентите, дигитална трансформација и амбиции за одржливост. Управниот и надзорниот одбор на Заваровалница Триглав на годинешното собрание на акционери, кое што ќе се одржи на 6 јуни 2023 ќе предложат исплата на дивиденда во износ од 2,50 евра бруто по акција.

Во Q1 2023, Групацијата Триглав оствари добивка пред оданочување од  18,5 милиони евра, што е за 37% помалку споредено со истиот период претходната година (матичната компанија: 8,3 милиони евра; индекс 50). Нето добивката на Групацијата изнесуваше 16,1 милиони евра, што претставува намалување од 39% во однос на истиот период претходната година (матичната компанија: 6,8 милиони евра; индекс 46).

Андреј СлапарПретседател на Управниот одбор на Заваровалница Триглав, изјави: „Во предизвикувачко деловно опкружување во првиот квартал од оваа година, ја задржавме нашата финансиска моќ, силната пазарна позиција и работевме добро согласно дадените околности. Нашиот стабилен деловен модел и диверзифицирана понуда на производи ни овозможија ефикасно зголемување на обемот на деловното работењето и постигнување на добар инвестициски резултат и поволна состојба на финансиските пазари. Истовремено, на резултатите на Групацијата влијаеја и зголемените трошоци како резултат на инфлацијата, зголемените оштетни побарувања во сегментите на неживотно и здравствено осигурување, понискиот резултат од здравственото осигурување како и последиците од избраните методолошки пристапи во транзицијата кон МСФИ 17.“

Најголемиот дел од добивката на Групацијата пред оданочување (14,8 милиони евра, индекс 62) е остварен преку осигурителни активности, од кои 11,0 милиони евра од сегментот на неживотно осигурување и 4,2 милиони евра од сегментот на животно осигурување. Резултатот од сегментот на здравствено осигурување е негативен (-0,4 милиони евра), како резултат на специфичностите на овој сегмент, зголемените оштетни побарувања и управувањето со дополнителните резерви за време на пандемијата. Добивката од активностите за преземање на осигурителни ризици (во сите три осигурителни сегменти) достигна 9,2 милиони евра, а намалувањето од 51% е резултат на високиот раст на оштетни побарувања. Добивката од финансиските инвестиции се зголеми за 8% на 5,6 милиони евра во однос на претходната година. Добивката пред оданочување од неосигурувачки операции изнесува 3,7 милиони евра (индекс 68). Нејзиниот пад за период од една година е резултат на зголемувањето на добивката минатата година поради продажбата на инвестициски имот во висина од 5,2 милиони евра.

Другата сеопфатна добивка на Групацијата изнесува 8,1 милиони евра (Q1 2022 година: 13,2 милиони евра). Нејзината висина првенствено е под влијание на фактот дека зголемувањето на вредноста на портфолиото на обврзници поради намалувањето на каматните стапки било поголемо од промената на вредноста на обврзниците.

Во однос на годишната добивка, Андреј СлапарПретседател на Управниот одбор на Заваровалница Триглав, рече: „Нашиот планиран годишен профит на ниво на Групација (првично планиран профит од 95-110 милиони евра) беше погоден од најавеното укинување на дополнителното здравствено осигурување и, пред сé, Регулативата на Владата на Република Словенија за одредување на максималната цена на премија за дополнително здравствено осигурување усвоена во април оваа година, особено нејзиното времетраење. Проценуваме дека, главно поради нејзините ефекти и загуба, овогодинешната планирана добивка пред оданочување на Групација Триглав може да се намали за околу 25-40 %. Влијанието се зголемува со времетраењето на Регулативата. Во Триглав работиме на заштита на интересите на нашите клиенти, акционерите во компанијата и другите заинтересирани страни. “

Финансиска позиција

Како и на крајот на Q1 2023 година, вкупниот биланс на состојба на Групацијата Триглав се зголемил за 3 % во однос на 31 декември 2022 година на 4,0 милијарди евра. Вкупниот биланс на состојба на матичната компанија изнесувал 2,8 милијарди евра (индекс 102). Вкупниот капитал на Групацијата изнесувал 923,9 милиони евра (индекс 103). Проценетата капитална адекватност на Групацијата изнесува 202 %.

Вкупниот обем на работа на Групацијата изнесуваше 484,6 милиони евра, што е за 9 отсто повеќе во споредба со истиот период минатата година. 

Приходите на Групацијата од издадени договори за осигурување изнесуваат вкупно 331,1 милиони евра (индекс 115), а расходите од издадените договори за осигурување изнесуваат 279,8 милиони евра (индекс 121). Во однос на сегментот, приходите од неживотно осигурување изнесуваат 260,0 милиони евра (индекс 119), додека расходите од неживотно осигурување изнесуваат 211,9 милиони евра (индекс 124). Приходите од животно осигурување достигнаа 19,4 милиони евра (индекс 104) и расходите за животно осигурување 16,8 милиони евра (индекс 114). Во сегментот на здравствено осигурување, приходот изнесувал 51,7 милиони евра (индекс 102), а расходите 51,1 милиони евра (индекс 110).

Во споредба со крајот на 2022 година, маргината на договорни услуги на Групацијата (CSM) се зголемила за 3% на 191,1 милиони евра, од кои уделот на CSM на новите договори изнесувал 5,0% (исти како на 31 декември 2022 година). Маргината на договорни услуги на Групацијата од нови договори изнесува 9,6 милиони евра во првото тримесечје, од кои 81% од нејзината вредност поврзана со животното осигурување и 19% со неживотното осигурување.

Воведувањето на маргината на договорни услуги во добивката изнесува 8,5 милиони евра во првото тримесечје. Урош Иванцчлен на Управниот одбор на Заваровалница Триглав, објасни: „Стабилната маргина на договорни услуги на Групацијата укажува на стабилна профитабилност на нашето постојно осигурително портфолио, а CSM на новите договори укажува на континуирана профитабилност на продажбата."

Износот на бруто ликвидирани штети на ниво на Групација изнесува 252,3 милиони евра, што е за 27% зголемување во однос на истиот период претходната година. Во најголемиот сегмент, неживотното осигурување, бруто ликвидираните оштетни побарувања се зголемиле за 40% на 141,8 милиони евра, во сегментот на здравствено осигурување тие се зголемиле за 26% на 53,0 милиони евра, а во сегментот на животно и пензиско осигурување тие биле повисоки за 3%, во износ од 57,5 милиони евра. Во првото тримесечје, Групацијата забележа повисоки оштетни побарувања, главно од реосигурување, бидејќи земјотресот во Турција во февруари влијаеше на резултатот на Групацијата за околу 2,7 милиони евра. Урош Иванцчлен на Управниот одбор, во врска со оштетните побарувања изјави: „Во првото тримесечје од оваа година, побарувањата се зголемија поради инфлацијата и повисоката фреквенција на побарувањата во споредба со минатата година, кога сé уште беа под влијание на пандемијата. Повисоката инфлација резултираше со повисоки цени на материјалите и услугите, и затоа повисоки бруто исплатени побарувања и бруто оперативни трошоци. Мерките преземени за осигурување на стабилноста на словенечкиот систем на јавно здравство резултираа со дополнително зголемување на трошоците на Групацијата поврзани со дополнителното здравствено осигурување.“

Комбинираниот количник на Групацијата во неживотното и здравственото осигурување, прилагоден според новата методологија, изнесува 94,7%. Во споредба со Q1 2022, тој се зголемил за 5,2%, што првенствено е резултат на влошувањето на односот на штетите и методолошките одлуки. Соодносот на барањата на Групацијата се зголеми за 4,9% на 75,4%, што претежно беше под влијание на високиот раст на осигурителните трошоци за побарувањата. Соодносот на трошоците се зголемил за 0,4% на 19,3%. Комбинираниот количник на матичната компанија бил 96,2% (Q1 2022: 86,9%).

Поддржан од поволниот тренд на финансиските пазари и спроведувањето на зацртаната инвестициска политика, резултатот од инвестициите изнесуваше 25,5 милиони евра (Q1 2022 година: 28,7 милиони евра). Земајќи го предвид финансискиот резултат од премиите за осигурување и промената на обврските од финансиските договори, ефектот од инвестициите беше позитивен во висина од 6,6 милиони евра (3,0 милиони евра во истиот период минатата година). Преку активно инвестирање, Групацијата ја одржуваше структурата на своето инвестициско портфолио, кое е споредливо со билансот од 31 декември 2022 година; нејзината вредност (вклучувајќи го и инвестицискиот имот, инвестициите во придружни ентитети, инвестициите во договори за животно осигурување и финансиските инвестиции од финансиските договори) на крајот од Q1 2023 година изнесуваше 3.316,6 милиони евра, што е за 2% повеќе во однос на крајот од 2022 година.

Бруто оперативните трошоци на Групацијата се зголемија за 13% на 98,8 милиони евра. Трошоците од осигурителните активности изнесуваат 87,6 милиони евра, што е за 14% повеќе, првенствено како резултат на зголемената инфлација која резултираше со повисоките цени и повисоките трошоци за работна сила. Оперативните трошоци на осигурителните операции пораснаа во сите осигурителни сегменти; за 25% во сегментот на здравствено осигурување, за 15% во сегментот на неживотно осигурување и за 5% во сегментот на животно осигурување.

Други важни информации

Собрание на акционерите на Заваровалница Триглав. На Собранието на акционери на Заваровалница Триглав, кое ќе се одржи на 6 јуни 2023 година, ќе се разговара и за предлогот за распределба на акумулираната добивка на компанијата за 2022 година. Управниот и Надзорниот одбор ќе предложат исплата на дивиденда во износ од 2,50 евра бруто по акција. Предложената дивиденда во вкупниот износ од 56,8 милиони евра сочинува нешто повеќе од 50% од консолидираниот нето профит за 2022 година (110,5 милиони евра).

Управен одбор на Заваровалница Триглав. На 2 март 2023 година, Блаж Јакич станува овластен за вршење на функцијатата член на Управниот одбор на Заваровалница Триглав, и се здобива со петгодишен мандат.

Влијанието на Регулативата на Владата на Р. Словенија врз операциите на ГрупацијатаСо усвојувањето на Регулативата на Владата на Република Словенија за одредување на максималната цена на премија за дополнителното здравствено осигурување (во натамошниот текст: Регулатива) во април оваа година и во пресрет на несигурноста кога овој вид осигурување ќе биде укинат со закон, основите кои Групацијата ги користеше при изготвувањето на бизнис планот за 2023 година, се менуваат. Во актуелната ситуација во која е во сила Регулативата, Групацијата го поддржува укинувањето на постоечкиот систем на дополнително здравствено осигурување што е можно побрзо. Висината на загубата од дополнителното здравствено осигурување се зголемува со времетраењето на Регулативата. Во дијалог со Владата на Р. Словенија и Агенцијата за супервизија на осигурувањето, Групацијата ги презема сите неопходни чекори за заштита на интересите на своите осигуреници,  акционерите во компанијата и другите заинтересирани страни.

Стратегијата на Групацијата Триглав до 2025 година и нејзината ориентација за одржливост. Продолжувајќи ја својата дигитална трансформација и развивајќи услужно ориентирани деловни екосистеми, Групацијата ја следи својата главна стратешка цел – извонредно и еднообразно корисничко искуство на клиентите во рамките на сите канали, процеси, производи и компании. Нејзината трансформација се заснова на унифицирано управување со корисничкото искуство и дигиталното работење. Групацијата ги следи своите поставени амбиции за одржлив развој во еколошките, социјалните и управувачките области до 2025 година, систематски спроведувајќи ги во двете стратешки активности восопствените процеси, во својот однос со општествената средина и во корпоративното управување. Во 2023 година, Заваровалница Триглав и Триглав Склади станаа потписници на Принципите за одговорно инвестирање на Обединетите нации (PRI). Покрај тоа, во тек се подготовките за известување според Регулативата за обелоденување на одржливите финансии (SFDR) во управувањето со средства.

Усвоена политика за одржлив развој. Групацијата Триглав ја усвои Политиката за одржлив развој со цел реализација на стратешките амбиции за одржливост во четирите клучни области на Групацијата – во двете основни дејности, процесите во работењето, односите со акционерите и корпоративното управување.

Акцент на финансиите на Групацијата Триглав    

                                                                                           Милиони евра

 

 

 

 

 

јан–мар 2023

јан–мар 2022

Индекс

јан–мар 2023/
јан–мар 2022

Вкупен обем на бизнис

484.6

442.9

109

Вкупен приход

350.4

313.8

112

Резултат од осигурителни активности

19.1

32.3

59

Инвестициски резултат

25.5

–28.7

 

Финансиски резултат од  осигурителни договори

–20.5

31.7

 

Бруто оперативни трошоци

98.8

87.5

113

Профит пред оданочување

18.5

29.5

63

Нето профит

16.1

26.3

61

Друг приход

8.1

–13.2

 

 

31 март 2023

31 Dec. 2022

31 март 2023/
31 дек. 2022

Вкупен биланс на состојба

4,014.1

3,912.0

103

Капитал

923.9

899.5

103

Маргина на договорни услуги

191.1

185.3

103

Број на вработени

5,302

5,306

100


Појаснување во врска со методолошкиот пристап (IFRS 17): Во почетокот на 2023 година, компанијата преминува кон сметководствените стандарди МСФИ 9 и МСФИ 17, што исто така се одразува во промената на пресметката на некои показатели за деловна успешност за Q1 2023. Во обелоденувањата, податоците се прикажани во согласност со новите стандарди, дури и за споредливиот период од претходната година. Со транзицијата кон МСФИ 17, резултатот е под влијание на начинот на признавање на договорите за осигурување, висината на прилагодувањето на ризикот со влијанието врз загубата од штетни договори, висината на резервациите за масовни оштетни побарувања и пристапот кој се користи во поглед на трошоците за разрешување на оштетните побарувања.

 

Речник на термини:

Вкупен обем на бизнис. Износот вклучува бруто полисирана премија, премија од коосигурување и за реосигурување, други приходи од осигурување и други приходи. Елиминацијата на меѓусебните трансакции е земена предвид.

Маргина на договорни услуги (CSM). Тука е вклучена и неостварената добивкакоја компанијата очекува да ја заработи од договорите за осигурување. Се пресметува врз основа на очекуваните идни парични текови (приливи и одливи), земајќи ја предвид временската вредност на парите и прилагодувањето за ризикот.

Комбиниран количникс во неживотното и здравственото осигурување. Пресметката на количникот според IFRS 17 е променета во споредба со неговата пресметка според IFRS 4; види ја пресметката на штетниот количник и количникот на трошоците. Штетен количник = (трошоци за осигурување (штети, промена во FCF, промени во корекцијата на искуствата, загуби од штетните договори, распределба на штетните договори) – резултат на реосигурување) / приход од осигурителни услуги.

Количникот на трошоците = (трошоци за осигурување – аквизициски трошоци, други трошоци) / приходи од осигурителни услуги.


Оваа информација, вклучувајќи ги и споредбените податоци од соодветниот претходен период, се заснова на неревидирани податоци за успешноста на Групацијата Триглав во Q1 2023 година во согласност со сметководствените стандарди МСФИ 9 и МСФИ 17. Информациите не содржат елиминација на меѓукомпаниски трансакции освен информации за вкупниот обем на деловна активност. Индексите или вредносните промени изразуваат споредба во однос на Q1 2022 година, освен ако не е поинаку наведено. Објаснувањата за новите финансиски категории и методолошките пристапи може да се најдат на крајот од оваа објава.


Complementary Content
${loading}