Препорака на Агенцијата за супервизија на осигурување во врска со исплата на дивиденди

Заваровалница Триглав ги информира акционерите и пошироката јавност дека прими допис од словенската агенција за супервизија на осигурување, вo којшто се наведува дека поради неизвесната ситуација во врска со ширењето на пандемијата COVID-19 и неизвесните последици врз економијата и осигурителниот сектор, од осигурителните и реосигурителните компании, како и од пензиските друштва (во продолжение субјекти под надзор) се очекува до 30.09.2021 година да ја задржат исплатата на дивиденди и да не преземаат неотповикливи обврски за исплата на дивиденди. Притоа, со исклучоци дозволува субјектите под надзор да не ја почитуваат препораката. Повеќе информации можат да се најдат во дописот, објавен на веб страната на Љубљанска берза.


Од Управниот одбор на Заваровалница Триглав се очекува, до крај на март, заедно со објавата на годишниот извештај за 2020 година,  да им даде предлог на своите акционери за дистрибуција на акумулираниот профит за 2020-та година. При тоа Управниот и Надзорниот одбор на Заваровалница ќе ја земат предвид политиката на дивиденди на компанијата, како и ставовите на регулаторот.


Complementary Content
${loading}