Oглас за пополнување на работно место “СМЕТКОВОДИТЕЛ”.

 Oглас за пополнување на 1 (едно) работно место

         “СМЕТКОВОДИТЕЛ

          

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА РАБОТНОТО МЕСТО СЕ:

 • Да поседува уверение за сметководител/лиценца за овластен сметководител,
 • Претходно работно искуство од 3 години,
 • Работно искуство во сметководство ќе се смета за предност,
 • Одлично познавање на работа на компјутер,
 • Одлично владеење на програмскиот пакет MS Office, особено MS Excel,
 • Познавање на сметководствените правила и политики, вклучително МСФИ за МСЕ и  МСС и/или, ,
 • Познавање на законската регулатива особено во областа на даноците,
 • Одговорен е за примена на контниот план во согласност со сметководствените стандарди, законските и подзаконските акти;
 • Подготвува книговодствени извештаи;
 • Учествува во процесот на финансиско известување на матичното друштво, АСО и други државни институции;
 • Одговорен е за извршување, евидентирање и следење на даночните обврски во согласност со законодавството;

 

 • Познавање на англиски јазик,
 • Комуникациски и организациски способности,
 • Самоиницијативност, амбициозност, лојалност и доверливост,
 • Висока мотивираност, проактивност и желба за надградба во полето на работа.

Компанијата нуди:

       •       Корпоративна обука во согласност со најдобрите практики од оваа област,

Работата ќе се извршува со полно работно време (40 часа) од понеделник до петок.

Висината на месечната плата е во зависност од квалификациите и условите кои ќе ги исполнува кандидатот.

 

 

Опис на работно место:

 • Спроведување на сите сметководствени финансиски книжења,
 • Усогласување на материјална, финансова и оперативна евиденција,
 • Подршка при подготовка на редовни месечни финансиски извештаи, статистички извештаи анализа на должничко-доверителски односи,
 • Следење на законски регулативи и сметководствени стандарди,
 • Поддршка при подготовка на извештаи за разни институции (статистика, НБРМ, УЈП),
 • Подготовка на плата;

 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА                                       Триглав осигурување Живот АД Скопје

-биографија (CV)

-мотивационо писмо

 

 

Заинтересираните кандидати се молат своите пријави да ги достават најдоцна до 17.03.2023 година на адреса: Булевар 8-ми септември, бр.18 кат 2, 1000 Скопје или на е-mail адреса: daniela.filipovska@triglavzivot.mk,

Сите апликации за вработување ќе бидат третирани како строго доверливи. Со праќањето на апликацијата за вработување, се согласувате Вашите лични податоци да бидат користени за пополнување на слободните работни места во рамките на Триглав Осигурување Живот, АД Скопје, сè додека не нè контактирате за да ја повлечете вашата согласност. Доколку Вашите квалификации одговараат на нашите потреби, ќе Ви се обратиме за да Ве повикаме на разговор.

 

 

Complementary Content
${loading}