Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Осигурување од одговорност

Осигурување од професионална одговорност

Осигурете се од непријатни финансиски последици, со коишто би се соочиле при штета настаната од вршење на професионална дејност.

Осигурување од општа одговорност

Осигурување од општа одговорност ја покрива штетата којашто настанала како резултат на неочекуван и изненадувачки настан во извршување на дејноста на осигуреникот, за којашто е одговорно друго лице.