Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Транспортни осигурувања

Кога товарот патува по копно, вода или воздух, изложен е на многу ризици.

Осигурување на товар за време на превоз – карго осигурување

Кога товарот патува по копно, вода или воздух, изложен е на многу ризици.

Осигурување на пловни објекти

Доколку сакате да пловите и сте сопственик на пловен објект, погрижете се за соодветно осигурување. На тој начин ќе заминете на пат со една грижа помалку.

Осигурување на воздушни летала

Имате можност да го осигурате Вашето воздушно летало, како и да склучите осигурување од одговорност на сопственикот или управувачот со леталото кон трети лица.

Цмр полиса – осигурување од одговорност на превозникот за товар во друмскиот сообраќај

Со ова осигурување превозникот не ја осигурува пратката, туку својата одговорност за неа, а со тоа и финансиската загуба којашто може да биде предизвикана.

Осигурување од одговорност за штети причинети на трети лица

Доколку сакате да пловите и сте сопственик на пловен објект, погрижете се за соодветно осигурување од одговорност. На тој начин ќе заминете на пат со една грижа помалку.

Осигурување од законска одговорност кон трети лица

Имате можност да го осигурате Вашето воздушно летало, како и да склучите осигурување од одговорност на сопственикот или управувачот со леталото кон трети лица.