Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Пресметка за здравствено патничко осигурување

Земја
Премија за осигурување во денари за осигуреници до 65 години старост
Осигурително покритие: 15.000 ЕУР
Број на влезови:
Број на денови
број лицата
Доплатоци ако староста на осигуреникот надминува 65 години,

ако осигуреникот или некое од осигурените лица e изведувач на градежни работи,

за лица на привремена работа во странство,

за рекреативни спортисти, кoи во текот на траењето на осигурувањето рекреативно ќе се занимаваат со спорт (скијање, водени активности, и слично),

за професионални спортисти кои во текот на траењето на осигурувањето активно ќе се занимаваат со спорт (тренирање, натпреварување, или слично).
За зголемено покритие од 30.000 ЕУР
 
Попусти
за деца до 18 години, освен во случај на семејно осигурување и ученички екскурзии.

за одбитна франшиза во случај на штета во износ од 100 евра.

за намалено покритие до 15.000 евра

за ограничување на територијална важност само за соседни земји Бугарија, Грција, Србија и Албанија.
 
Премија 150 ден