Визит карта

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје (Триглав Живот) е акционерско друштво основано согласно позитивно-правните прописи на Република Македонија на ден 25.08.2017 година. Триглав Живот има два акционери и тоа Триглав Осигурување АД, Скопје и Триглав ИНТ. Како младо друштво од сферата на животното осигурување, Триглав Живот во моментот, освен основното осигурување на живот со штедење, во својата понуда нуди дополнителни осигурувања склучени кон основното осигурување на живот, односно дополнително осигурување од несреќен случај и дополнително осигурување на тешки болести и повреди.

 

Визит карта на друштвото


 

Седиште:

Бул. 8-ми Септември бр.18, кат 2, Скопје

Даночен број:

4080017568947

Матичен број :

7233825

Основен капитал:

EUR 5.000.000,00

Извршен директор:

Вилма Учета Дузлевска

Веб страна:

www.triglavzivot.mk

Е-адреса:

info@triglavzivot.mk

Година на упис во Трговски регистар, во рамките на Централен регистар на РМ

25.08.2017

Дејност на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје во согласност со валидната стандардна класификација на дејности

65.11 – осигурување на живот

Дејност на Групацијата Триглав

Осигурување и реосигурување, Управување со инвестициски фондови и финансиски имот

Жиро сметки на друштвото

 

 

Комерцијална банка АД мкд 300000004132818

НЛ Банка                         мкд 210072338250109

Халк Банка                      мкд 270072338250116

Стопанска банка АД       мкд 200003250076075

Уни Банка                        мкд 240010109556048

 

Комерцијална банка АД

EUR,USD,GBP

270100343107

IBAN - MK07300701003431051

SWIFT - KOBSMK2X

 

 

Триглав Осигурување Живот има дозвола за извршување на осигурителна дејност од страна на Агенција за супервизија на осигурување (АСО). За пристап до веб страната на АСО, кликнете овде

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје се води според Кодекс на Групацијата Триглав, во којшто се претставуваат темелните вредности и начела на работење, законско и етичко достигнување на деловните цели, стратешки насоки и предности во однос на конкуренцијата, со почитување на начела и стандарди за чесно и транспарентно работење.