Лични податоци во подрачјето на осигурување

ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИИТЕ ВО ВРСКА СО ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ПОДРАЧЈЕТО НА ОСИГУРУВАЊЕ

Овие информации се наменети за запознавање на клиентите на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје во врска со обработката на личните податоци согласно член 17 и 18 од Законот за заштита на личните податоци.

Во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци, ние вложивме максимални напори да ги претставиме информациите во концизна, транспарентна и што по разбирлива форма.

1.

Контролор на лични податоци и контакт податоци

Контролор: Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

бул.8-ми Септември бр.18 кат 2

1000 Скопје

+389 (2) 5102 201


Со лицето офицерот за заштита на податоците може да стапите во контакт:

Сања Цуцулова

бул.8-ми Септември бр.18 кат 2 1000 Скопје

+389 (2) 5102 256

oficer.lp@triglavzivot.mk

2.

Како ги добиваме вашите лични податоци:

 

 

Личните податоци ги добиваме директно од вас.

При извршување на нашите услуги, во согласност со прописите може да користиме лични и други податоци добиени од следниве извори:

• од базите на податоци на државните органи,

• државни органи, органи на самоуправни локални заедници, јавни агенции, јавни фондови и други лица од јавно право, како и носители на јавни овластувања и даватели на јавни услуги, врз основа на писмено барање и во врска со базите на лични податоци, што тие ги водат,

• од други лица кои знаат нешто за случајот со осигурувањето (на пр. сторители на штета, оштетени, сведоци),

• јавно објавени податоци и/или бази на податоци врз основа на јавно објавени податоци

• и од други лица, врз основа на Ваша согласност.

2.1

Категории на лични податоци

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје во базите на податоци, што ги воспоставува, води и одржува, во согласност со прописите, што ја регулираат заштитата на личните податоци и осигурувањето ги собира, чува, пренесува и користи (во натамошниот текст: обработува) следниве лични податоци на поединци:

• податоци наведени во договорот за осигурување (т.е. понуда за склучување на осигурување односно изјава за пристапување со пополнување и изјави, полиса за осигурување, специјални писмени извештаи), во анекси и додатоци на договорот за осигурување, вклучително и прашалници);

• податоци за случаите на осигурување и за проценка на осигурителното покритие и висината на отштетата или на надоместокот за осигурување;

• податоци, кои Триглав Осигурување Живот АД, Скопје ги добива во други комуникации со договорувачот на осигурување, осигуреникот или трети лица (на пр. при наградни игри, настани организирани од Триглав Осигурување Живот АД, Скопје, , употреба на веб апликации, итн.);

• податоци за дадени согласности и податоци обезбедени од поврзана компанија во Групацијата Триглав врз основа на Ваша согласност.

Посебни видови лични податоци

Врз основа на  Законот за супервизија на осигурување исто така ги обработуваме Вашите здравствени податоци (на пример податоци за ваши претходни повреди, здравствениот статус, видот на телесните повреди, времетраењето на лекувањето и последиците за осигурената и оштетената страна, трошоците за медицинска нега, лековите и медицинските помагала за осигуреникот и за оштетеното лице). Овие податоци ги добиваме директно од Вас (здравствен прашалник, специјалистички извештаи).3.

Цели на обработка на личните податоци:

Вашите лични податоци ги обработуваме во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци, Законот за супервизија на осигурување, Законот за облигациони односи, Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам и во согласност со другите законски и подзаконски прописи што го регулираат обемот и целите на обработката на личните податоци, кои ги обработуваме како контролор.

3.1

Исполнување на договорните обврски

 

 

Така, главните цели на обработка на Вашите лични податоци, пред се, се: утврдување на потребите и барањата на клиентите, водење преговори за склучување договор за осигурување, склучување и спроведување на договори за осигурување, решавање на штети, реализација на барања за поврат и други права и обврски.

Обемот на обработка на лични податоци зависи од видот на одделниот производ за осигурување.

3.2

Легитимни интереси

Кога е потребно, Вашите лични податоци ги обработуваме врз основа на легитимни интереси, кои вклучуваат:

• подобрување, развој и надградба на услугите, системите и производите на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје за лесно, ефикасно и безбедно работење,

• за техничко одржување на нашата веб-страница и услуги со цел да се обезбеди безбедноста на веб-страницата и сродните услуги и со цел да се спречат злоупотреби,

• управување со односите со клиентите и следење на задоволството на клиентите (обезбедување апликации со информации во врска со склучени договори и заради обезбедување на дополнителни поволности, анкетирање, наградување на лојалноста на клиентите со промотивни подароци, спроведување на програми за бенефиции и сл.),

• подобрување на деловната комуникација со маркетинг содржина,

• подготовка за разговор за продажба и преглед на претходно склучени осигурувања,

• контактирање на клиентот за обновување или продолжување на осигурувањето,

• понуда на нови осигурителни производи со ново покритие, кога таквите потреби и барања на клиентот се идентификуваат за време на разговорот за продажба,

• обезбедување на функционирањето на информатичките системи, безбедност на мрежата и информациите (спречување на настани, незаконски или злонамерни акти што ја загрозуваат достапноста, автентичноста, интегритетот и доверливоста на зачуваните или пренесените лични податоци, како и безбедноста на сродните ИТ услуги), спречување на неовластен пристап до информатичките системи на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје и реагирање на компјутерски безбедносни закани и инциденти,

• заради заштита и осигурување на имотот и вработените во компанијата за осигурување од закани и насилство и во слични случаи кога без обработка на лични податоци на поединците не би можела да ги осигура и оствари сопствените легитимни интереси и права што ги ужива во согласност со  законите,

• заради склучување, обработка и размена на лични податоци за цели на реосигурување,

• за вршење на актуарски пресметки и порамнувања и за контрола на исплатата на провизиите на застапници за осигурување.

• за испитување на сомнежите за измама во осигурувањето.

3.3

Извршување задачи во јавен интерес или при спроведување на јавни овластувања доделени на контролорот

Кога обработката е неопходна за исполнување на нашите законски обврски, кои се вршат од јавен интерес:

• спроведување на даночни обврски,

• надворешни ревизии на работењето во согласност со прописите од областа на осигурувањетои ревизијата,

• спроведување на санкции во согласност со домашните и меѓународните регулативи,

• спроведување на обврските во однос на органите за надзор на осигурителната компанија, кои вршат надзор врз работењето на осигурителниот пазар, заштита на потрошувачите, исполнување на даночни обврски, обработка на лични податоци и исполнување на други обврски (на пр. Агенција за супервизија на осигурување, Управата за јавни приходи, Пазарен инспекторат, Агенцијата за заштита на личните податоци)

• и во други случаи во согласност со позитивните законски прописи.

3.4

Согласност

 

 

Вашите лични податоци може да ги обработуваме за одредени цели само врз основа на Ваша согласност (на пример за сегментиран (директен) маркетинг, со цел подготовка на прилагодени понуди за Вас од нивните сопствени производи и услуги.

Ако ни дадете согласност за сегментиран (директен) маркетинг, ќе можеме да ги обработиме следниве Ваши податоци: име, презиме, адреса, ЕМБГ, датум на раѓање, е-пошта, телефонски број, број на мобилен телефон, доколку ни ги дадете.

Дополнително, за маркетинг цели засновани врз согласност, можеме да обработиме информации за вашата возраст и/или обемот на осигурување и/или времетраењето на осигурувањето за да обезбедиме дека,  во врска со дистрибуцијата на производите за осигурување според видот на осигурителниот производ што го пласираме, ги земаме предвид барањата и потребите на нашите клиенти.

Вие секогаш имате право да се спротивставувате на обработката на Вашите лични податоци за цели на директен маркетинг.

Во секое време можете делумно или целосно да ја отповикате Вашата согласност.

Вашето отповикување важи за во иднина и не влијае на обработката што била извршена пред вашето отповикување.

4.

Корисници и категории на корисници на лични податоци и обработувачи на лични податоци

Во Триглав Осигурување Живот АД, Скопје, Вашите лични податоци ги обработуваат лица задолжени за исполнување на договорни и законски обврски (вработени).

Вашите лични податоци исто така можат да бидат обработени од наши договорни обработувачи на лични податоци, чии договорни обврски во врска со обработката на лични податоци внимателно се контролираат (на пр. застапници за осигурување и посредници во различни организациски форми, даватели на услуги за маркетинг, печатници, даватели на индивидуални ИТ услуги, банки и лизинг компании со кои имате склучено кредитен или друг договорен однос и други).

4.1

Други лица на кои може да им се откријат вашите лични податоци

Во рамките на законските обврски до Вашите лични податоци може да пристапат и надзорни органи (точка 3.3) и други лица, кога за тоа сте дале согласност или за пристап до податоците имаат законска основа и/или докажуваат правен интерес.

5.

Колку долго ќе ги чуваме вашите лични податоци?

 

 

Вашите лични податоци во врска со склучениот договор за осигурување ги чуваме:

• 10 години по истекот на договорот за осигурување,

• во случај на настанување на штета, 10 години по затварање на случајот,

• податоците во врска со осигурен случај и за проценка на осигурителното покритие и износот на надомест на штета, односно надомест за осигурување се чуваат 10 години по завршувањето на обработката на осигурениот случај.

• во случај на обработка на вашите податоци врз основа на посебни законски обврски на кои се предвидени за Триглав Осигурување Живот АД, Скопје обврските на компанијата се до истекот на посебните законски рокови за нивно чување.

Осигурителната компанија ги чува вашите лични податоци, кои ги обработува врз основа на ваша согласност, сè до отповикување на согласноста од Ваша страна. Истото важи и за обработка на овие податоци во поврзаните компании (точка 3.4), на кои, со Ваша согласност, им биле доставени личните податоци за истата цел на обработка. Другите лични податоци добиени во рамките на склучување или спроведување на договор за осигурување или врз основа на закон, компанијата за осигурување ги чува до истекот на законскиот период за чување.

6.

Дали моите лични податоци ќе се изнесуваат во трети држави?

Пренос на податоци во трети држави, односно надвор од Европската унија се врши во согласност со условите утврдени со одредбите на Законот за заштита на личните податоци.

7.

Дали имам некаква обврска во врска со обезбедувањето на личните податоци?

Треба да ни ги дадете информациите што ни се потребни за склучување, реализација и исполнување на договорните обврски и податоците што осигурителната компанија мора да ги собере во согласност со пропишаните обврски (на пример во согласност со прописите од областа на осигурувањето, даноците,). Без вашите податоци, не можеме да склучиме договор со вас, ниту да го реализираме или исполниме, ако веќе сте го склучиле.


8.

Дали се врши автоматизирано донесување одлуки, кое вклучува профилирање и има правни или други ефекти врз мене?

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје не го користи претходно презентираното профилирање за донесување одлуки што би се засновале само на автоматизирана обработка или би создале какви било правни ефекти за вас или на сличен начин би можеле значително да влијаат врз вас.


9.

Дали податоците се пренесуваат во трети држави или меѓународни организации?

Во случај да е неопходен пренос на личните податоци во трети земји или меѓународни организации, ние пред преносот внимателно ќе провериме дали има соодветна правна основа за таков пренос и заштитни мерки (постоење на одлука за сообразност, постоење на обврзувачки деловни правила, примена на т.н. стандардни договорни клаузули, одобрени механизми за сертифицирање (на пр. Штит на приватноста помеѓу Европската унија и САД), користејќи таканаречени стандардни договорни клаузули).

10.

Кои се моите права во врска со моите лични податоци?

 

Во секое време можам да побарам:

• пристап до моите лични податоци (добивам информации за тоа дали во врска со мене обработувате лични податоци, да пристапам до нив, или да добијам копија од личните податоци, да добијам информации за целите на нивната обработка, видовите на податоци, корисниците на овие податоци или нивните категории и сл.)

• корекција или бришење на моите лични податоци (бришење не може да се бара за податоци кои се чуваат или обработуваат врз основа на закон, а во некои случаи бришењето на податоците значи и раскинување на договорниот однос со нас)

• ограничување на обработката на моите лични податоци (на пример: се додека не се провери нивната точност)

• пренос на моите лични податоци (во случај податоците да се обработуваат врз основа на согласност или склучени со заеднички договор и со автоматизирани средства, добивам лични податоци што се однесуваат на мене или барам да бидат предадени на друг контролор)

• поништување на одлука заснована исклучиво на автоматизирана обработка, која вклучува профилирање и има правни или слични значајни ефекти врз мене, а во исто време оваа одлука не е неопходна за склучување или реализација на договорот, односно не е дозволена во регулативата на Република Северна Македонија или не се заснова на мојата експлицитна претходна согласност

• да дадам приговор на обработката на лични податоци што се однесуваат на мене, што се одвива единствено во легитимен интерес на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје или од јавен интерес (во тој случај ќе престанеме да ги обработуваме вашите лични податоци; исклучок е ако докажеме дека имаме легитимни причини за нивна обработка, кои ги надминуваат Вашите интереси, права и слободи, односно дека ни се потребни за остварување, реализација или одбрана на правни барања).

Ако Вашите лични податоци ги обработуваме врз основа на Ваша согласност, вие може кога било, привремено или трајно да ја отповикате дадената согласност за обработка. Во овој случај, Вашето отповикување важи во иднина и не влијае на обработките што биле извршени пред отповикувањето.

Своите барања може да ги остварувате:

• со писмено барање испратено на адреса: Триглав Осигурување Живот АД, Скопје бул.8-ми Септември бр.18,кат2, 1000 Скопје или на

• oficer.lp@triglavzivot.mk

Кога имаме легитимни сомневања во врска со идентитетот на лицето кое поднесува барање за остварување на некое од неговите права, можеме да побараме од него да обезбеди дополнителни информации потребни за да се потврди идентитетот на лицето, на кое се однесуваат податоците од барањето.

Доколку барањата на лицето на кое се однесуваат личните податоци се очигледно неосновани или претерани, особено ако се повторуваат, Триглав Осигурување Живот АД, Скопје:

• наплатува разумен надоместок, земајќи ги предвид административните трошоци за доставување на информации или известувања или спроведување на потребната мерка;

• или одбива да постапи по барањето.

Во случај на какви било прашања или во врска со остварување на вашите права, исто така може да контактирате со нашето овластено лице за заштита на личните податоци: oficer.lp@triglavzivot.mk

Контролата врз законитоста на обработувањето и заштитата на личните податоци, воопшто во Република Северна Македонија ја спроведува Агенцијата за заштита на личните податоци.


Complementary Content
${loading}