Правно известување

Правно известување

Сопственикот на веб страната и доменот www.triglavzivot.mk е Триглав Осигурување Живот АД, Скопје, со седиште на бул.„8-ми Септември“ бр.18 кат 2, 1000 Скопје (во натамошниот текст веб страната Триглав Осигурување Живот). Триглав Осигурување настојува, објавените информации на www.triglavzivot.mk да бидат точни и ажурни.

Триглав Осигурување Живот ги објавува информациите и документите, или другите писмени материјали на својата  интернет страница само за информативни цели и истите  немаат правно дејство, освен каде што тоа е експлицитно назначено.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје не презема одговорност за евентуални загуби или штети кои би можеле да настанат при посета и користење на податоците и информациите од веб страната.

Триглав Осигурување Живот, не е одговорен за формата и содржината на инфорамциите добиени преку линкови, коишто не се во сопственoст на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје, ниту е одговорен за заштита на приватноста на тие линкови.

Триглав Осигурување Живот, го задржува правото во кое било време, на кој било начин и од која било причина да ја промени содржината на веб страната без претходна најава. За сите последици кои што можат да настанат поради промените на содржините, Триглав Осигурување Живот не е одговорен.
 

Авторски права

Оваа веб страна како и содржините во истата се во сопственост на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје и истите се заштитени со авторски права, заштитни знаци и ознаки на услуги, патенти и други сопственички права. Само Триглав Осигурување Живот АД, Скопје има право да ги остварува правата кои произлегуваат од истите.
 

Забранета е употреба, репродукција, модифицирање, пренесување или зачувување на содржините на веб страната во каква било форма, делумно или целосно, без претходна писмена дозвола од Триглав Осигурување Живот АД, Скопје, освен ако истите се користат за лична употреба

Complementary Content
${loading}