За компанијата

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје (Триглав Живот) е акционерско друштво основано согласно позитивно-правните прописи на Република Македонија на ден 25.08.2017 година. Триглав Живот има два акционери и тоа Триглав Осигурување АД, Скопје и Триглав ИНТ. Како младо друштво од сферата на животното осигурување, Триглав Живот во моментот, освен основното осигурување на живот со штедење, колективно осигурување на вработени и  инестициско осигурување поврзано со удели во инвестициски фондови, a во својата понуда нуди дополнителни осигурувања склучени кон основното осигурување на живот, односно дополнително осигурување од несреќен случај и дополнително осигурување на тешки болести и повреди.


Инвестирајте мудро во Вашата и во иднината на Вашите најблиски

Complementary Content
${loading}